Servicevoorwaarden

 

Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van PDF ChatUp, onze website op https://pdfchatup.com, en alle gerelateerde diensten aangeboden door Fabudable Technologies Ltd.

Wanneer u een PDF ChatUp-account aanmaakt of PDF ChatUp gebruikt, gaat u ermee akkoord zich aan deze Servicevoorwaarden te houden en aan alle toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen. Als u niet akkoord gaat met deze Servicevoorwaarden, is het u verboden de app verder te gebruiken, toegang te krijgen tot onze website of andere diensten te gebruiken die worden aangeboden door Fabudable Technologies Ltd.

Als u PDF ChatUp opent of downloadt vanuit (1) de Apple App Store, gaat u akkoord met de gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Servicevoorwaarden van de App Store; en/of (2) de Google Play Store, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden van Android, Google Inc., inclusief de Servicevoorwaarden van Google Apps.

Wij, Fabudable Technologies Ltd, behouden ons het recht voor om deze Servicevoorwaarden naar eigen goeddunken te herzien en te wijzigen. Wanneer u dit doet, zullen we deze pagina bijwerken en u hiervan op de hoogte stellen via de app en/of het e-mailadres dat u heeft opgegeven toen u uw account aanmaakte. Eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden worden onmiddellijk van kracht vanaf de datum van publicatie.

Deze Servicevoorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 10 juni 2023.

Beperkingen van gebruik

Door PDF ChatUp en onze website te gebruiken, garandeert u namens uzelf, elke entiteit die u vertegenwoordigt en die deze Servicevoorwaarden is aangegaan, en uw gebruikers dat u het volgende niet zult doen:

  1. het wijzigen, kopiëren, voorbereiden van afgeleide werken van, decompileren of reverse-engineeren van PDF ChatUp of enig materiaal en software in PDF ChatUp of op onze website;
  2. alle auteursrechten of andere eigendomsaantekeningen verwijderen van PDF ChatUp of van materiaal en software in PDF ChatUp of op onze website;
  3. PDF ChatUp of het bijbehorende materiaal overbrengen naar een andere persoon of het materiaal op een andere server “spiegelen”;
  4. bewust of nalatig gebruik maken van PDF ChatUp of een van de bijbehorende diensten op een manier die onze netwerken of enige andere dienst die Fabudable Technologies Ltd levert misbruikt of verstoort;
  5. PDF ChatUp of de bijbehorende diensten gebruiken om intimiderend, onfatsoenlijk, obsceen, frauduleus of onwettig materiaal te verzenden of publiceren;
  6. PDF ChatUp of de bijbehorende diensten gebruiken in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving;
  7. gebruik PDF ChatUp om ongeautoriseerde advertenties of spam te verzenden;
  8. gebruikersgegevens verzamelen, verzamelen of verzamelen zonder toestemming van de gebruiker; of
  9. PDF ChatUp of de bijbehorende diensten gebruiken op een manier die inbreuk kan maken op de privacy, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden.

Intellectueel eigendom

Het intellectuele eigendom van de materialen in PDF ChatUp en op onze website is eigendom van of in licentie gegeven aan Fabudable Technologies Ltd. U mag PDF ChatUp uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden om de applicatie op uw mobiele apparaat te bekijken, te gebruiken en weer te geven.

Dit vormt de verlening van een licentie en geen eigendomsoverdracht. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen of deze Servicevoorwaarden schendt en kan op elk moment door Fabudable Technologies Ltd worden beëindigd.

Automatische updates

U geeft ons toestemming om updates voor PDF ChatUp op uw apparaat te downloaden en te installeren in overeenstemming met uw privacyvoorkeuren. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door PDF ChatUp van uw apparaat te verwijderen.

Betrouwbaarheid

PDF ChatUp en de materialen in PDF ChatUp en op onze website worden geleverd op een 'as is'-basis. Voor zover toegestaan door de wet, geeft Fabudable Technologies Ltd geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en ontkent hierbij alle andere garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten. eigendom of andere schending van rechten.

In geen geval zal Fabudable Technologies Ltd of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor gevolgschade geleden of opgelopen door u of een derde partij die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om PDF ChatUp, onze website of andere diensten te gebruiken die worden aangeboden door Fabudable Technologies Ltd of de materialen in PDF ChatUp, zelfs als Fabudable Technologies Ltd of een geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

In de context van deze overeenkomst omvat “gevolgschade” alle gevolgschade, indirecte schade, reële of verwachte winstderving, verlies van voordeel, verlies van inkomsten, verlies van zaken, verlies van goodwill, verlies van kansen, verlies van besparingen, verlies van reputatie, verlies van gebruik en/of verlies of corruptie van gegevens, hetzij op grond van de wet, contract, billijkheid, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins.

Omdat in sommige rechtsgebieden geen beperkingen op impliciete garanties of aansprakelijkheidsbeperkingen voor gevolgschade of incidentele schade zijn toegestaan, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

Nauwkeurigheid van materialen

De materialen die verschijnen in PDF ChatUp of op onze website zijn niet volledig en zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Voor zover toegestaan door de wet, geeft Fabudable Technologies Ltd geen garantie of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen in PDF ChatUp of op onze website, of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op bronnen gekoppeld aan PDF ChatUp en onze website.

Fabudable Technologies Ltd heeft niet alle sites beoordeeld die zijn gekoppeld aan PDF ChatUp of op de bijbehorende website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring, goedkeuring of controle door Fabudable Technologies Ltd van de site. Het gebruik van dergelijke gelinkte websites is op eigen risico en wij raden u ten zeerste aan zelf onderzoek te doen naar de geschiktheid van die sites.

Bericht over Apple

Voor zover u PDF ChatUp op een iOS-apparaat gebruikt of opent, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze clausule. U erkent dat deze Servicevoorwaarden uitsluitend tussen u en Fabudable Technologies Ltd gelden, en niet bij Apple Inc. (Apple), en dat Apple niet verantwoordelijk is voor PDF ChatUp en enig materiaal dat beschikbaar is in PDF ChatUp.

Apple is niet verplicht u onderhouds- en ondersteuningsdiensten te verlenen met betrekking tot PDF ChatUp.

Als PDF ChatUp niet voldoet aan de toepasselijke garantie, kunt u Apple hiervan op de hoogte stellen. Apple zal dan de aankoopprijs van de mobiele applicatie aan u terugbetalen. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, heeft Apple geen enkele andere garantieverplichting met betrekking tot PDF ChatUp en alle andere claims, verliezen, aansprakelijkheden, schade, kosten of uitgaven die toe te schrijven zijn aan het niet naleven van enige garantie, vallen onder onze verantwoordelijkheid.

Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van eventuele claims van u of een derde partij met betrekking tot PDF ChatUp of uw gebruik van PDF ChatUp, inclusief maar niet beperkt tot (1) productaansprakelijkheidsclaims; (2) elke claim dat onze mobiele applicatie niet voldoet aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten; en (3) claims die voortvloeien uit consumentenbescherming of soortgelijke wetgeving.

Apple is niet verantwoordelijk voor het onderzoek, de verdediging, de schikking en de kwijting van claims van derden dat onze mobiele applicatie inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van die derde partij.

U stemt ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke voorwaarden van derden bij het gebruik van PDF ChatUp, inclusief eventuele gebruiksregels die zijn uiteengezet in de Apple App Store-serviceovereenkomst.

Apple en de dochterondernemingen van Apple zijn derde begunstigden van deze Servicevoorwaarden en, zodra u deze Servicevoorwaarden accepteert, heeft Apple het recht (en wordt geacht dit recht te hebben aanvaard) om deze Servicevoorwaarden tegen u af te dwingen. een derde begunstigde van deze Servicevoorwaarden.

U verklaart en garandeert hierbij dat (1) u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat terrorisme ondersteunt; en (2) u niet vermeld staat op een lijst van de Amerikaanse overheid met verboden of beperkte partijen.

Recht om te beëindigen

We kunnen uw PDF ChatUp-account en het gebruiksrecht van PDF ChatUp en deze Servicevoorwaarden onmiddellijk opschorten of beëindigen nadat u schriftelijk op de hoogte bent gesteld van elke schending van deze Servicevoorwaarden.

Verbreking

Elke voorwaarde van deze Servicevoorwaarden die geheel of gedeeltelijk nietig of niet-afdwingbaar is, wordt verbroken voor zover deze nietig of niet-afdwingbaar is. De geldigheid van de rest van deze Servicevoorwaarden wordt niet beïnvloed.

Toepasselijk recht

Deze Servicevoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Londen, Verenigd Koninkrijk. U onderwerpt zich onherroepelijk aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

nl_NLNederlands